CAAN 19th Anniversary, Let?s join the Celebration, December 31st, 2017.
Insights - News

हवाई सेवा व्यवस्थित बनाउने सम्बन्धी सूचना

अनुसूची(३

(नियम ६ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

भूमिस्थ प्रवन्ध सेवा (ग्राउण्ड हेण्डलिङ्ग) शुल्कः

 (१) भूमिस्थ प्रबन्ध सुविधा (ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग ) सेवा संचालनका लागि आवेदन शुल्क


१. सेल्फ ह्याण्डलिङ्गका लागि रु. ५,०००।–

२. कमर्शियल ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्गका लागि रु. १०,०००।–

(२) भूमिस्थ प्रबन्ध सुविधा (ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग ) सेवा संचालन अनुमति तथा प्रमाण–पत्र शुल्क

१. सेल्फ ह्याण्डलिङ्गका लागि रु. ५०,०००।–

२. कमर्शियल ह्याण्डलिङ्गका लागि रु. १,००,०००।–

 (३) भूमिस्थ प्रबन्ध सुविधा (ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग ) सेवा संचालन गर्ने अनुमति तथा प्रमाण–पत्र

नविकरण शुल्क

१. सेल्फ ह्याण्डलिङ्गका लागि रु. २५,०००।–

२. कमर्शियल ह्याण्डलिङ्गका लागि रु. ५०,०००।–

 (४) भूमिस्थ प्रबन्ध सुविधा (ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग ) सेवा संचालन गर्ने अनुमति तथा प्रमाण–पत्र

प्राप्त गर्न राख्नुपर्ने धरौटी

१. सेल्फ ह्याण्डलिङ्गका लागि रु. १०,००,०००।–

२. कमर्शियल ह्याण्डलिङ्गका लागि रु. २५,००,०००।–

 (५) कमर्शियल भूमिस्थ प्रबन्ध सुविधा (ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग ) सेवा संचालन गरे बापत अनुमति

तथा प्रमाण–पत्र प्राप्त संस्थाले भूमिस्थ प्रबन्ध सुविधा (ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग ) बापत आर्जन

गरेको कूल आय ९न्चयकक च्भखभलगभ० को १० प्रतिशत रकम प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्नेछ ।


 (६) उद्धार उडान, हस्पिटल उडान, साना अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडान वा यस्तै प्रकृतिका न्यूनतम

उपकरण मात्र प्रयोग गरे पुग्ने किसिमका वायुयानले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग एण्ड सुपरिभिजन

वापत संबन्धित ना.उ.कार्यालयलाई यू.एस.डलर दुई सय बुझाउनु पर्नेछ ।

 (७) करारमा कमर्शियल ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग गर्न दिंदा करार गर्नेले लिने शुल्क प्राधिकरणबाट

स्वीकृत गराई मात्र लिनु पर्नेछ । 

पाना नं. घट

अनुसूची–४

(नियम ७ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

गृह आश्रय (हाउसिङ्ग) सेवा शुल्कः

१. अन्तर्राष्टिञय उडानका विमानस्थलमा

क्र.सं. वायुयानको तौल दस्तूर (अमेरिकी डलरमा)

(१) पचास हजार किलोग्रामसम्म प्रतिहजार किलोग्रामको दुई डलर पच्चीस सेण्ट ।

(२) पचास हजार किलोग्रामभन्दा

बढी एक लाख किलोग्रामसम्म

पहिलो पचास हजार किलोग्रामको एकसय बाह्र डलर पचास

सेण्ट र त्यसपछिको प्रत्येक हजार किलोग्रामको तीन डलर

चालीस सेण्ट ।

(३) एक लाख किलोग्रामभन्दा बढी

तौलकोलागि

पहिलो एक लाख किलोग्रामको दुई सय बयासी डलर पचास

सेण्ट र त्यसपछिको प्रत्येक हजार किलोग्रामको चार डलर

पैंतालीस सेण्ट ।

२. आन्तरिक उडानका विमानस्थलमा

(१) चालीस हजार किलोग्रामसम्म प्रतिहजार किलोग्रामको एक सय पचास रुपैयाँ ।

(२) चालीस हजार किलोग्रामभन्दा

बढी एक लाख किलोग्रामसम्म

पहिलो चालीस हजार किलोग्रामको पाँच हजार नौ सय

चालीस रुपैयाँ र त्यसपछिको प्रत्येक हजार किलोग्रामको दुई

सय सोह्र रुपैयाँ ।

(३) एक लाख किलोग्रामभन्दा

बढी तौलकोलागि

पहिलो एक लाख किलोग्रामको अठार हजार नौ सय रुपैयाँर

त्यसपछिको प्रत्येक हजार किलोग्रामको दुई सय सन्तानव्बे

रुपैया ।

द्रष्टव्यः वायुयानको तौल हिसाव गर्दा अनुसूची १ को दष्टव्यको आधारमा गरिनेछ ।

अन्तर्राष्टिञय विमानस्थलमा आन्तरिक उडानको वायुयानबाट क्र.स. १ मा उल्लेखित रकम बराबर नेपाली

रुपैयाँमा लिइनेछ ।

पाना नं. घठ

अनुसूची–५

(नियम ८ (१) सँग सम्बन्धित)

सञ्चार तथा उड्डयन सहाय सेवा शुल्कः

१. अन्तर्राष्टिञय उडानका विमानस्थलमा

क्र.सं. वायुयानको तौल दस्तूर (अमेरिकी डलरमा)

(१) पच्चीस हजार किलोग्रामसम्म पैंतालीस डलर नव्बे सेण्ट ।

(२) पच्चीस हजार किलोग्रामभन्दा

बढी पचास हजार किलोग्रामसम्म

छयहत्तर डलर पचास सेण्ट ।

(३) पचास हजार किलोग्रामभन्दा

बढी पचहत्तर हजार किलोग्रामसम्म

एक सय बाउन्न डलर पचहत्तर सेण्ट ।

(४) पचहत्तर हजार किलोग्रामभन्दा

बढी तौलको लागि

तीन सय पाँच डलर पचास सेण्ट ।

२. आन्तरिक उडानका विमानस्थलमा

१. अन्तर्राष्टिञय विमानस्थलमा अनुसूची(१ मा तोकिएको अवतरण शुल्कको चालीस प्रतिशतले,

२. कन्टञोल जोन भएका विमानस्थलमा अनुसूची(१ मा तोकिएको अवतरण शुल्कको पच्चीस

प्रतिशतले,

३. उपखण्ड (१) र (२) बाहेकका विमानस्थलमा अनुसूची(१ मा तोकिएको अवतरण शुल्कको पन्ध्र

प्रतिशतले।

द्रष्टव्यः वायुयानको तौल हिसाव गर्दा अनुसूची १ को दष्टव्यको आधारमा गरिनेछ ।

अनुसूची–५क

(नियम ८ (३) सँग सम्बन्धित)

सन्चार तथा उड्डयन सहाय सेवा दस्तूर

१. अन्तर्राष्टिञय उडान तर्फ ओभरफ्लाई सेवा उपलव्ध गराए वापत अनुसूची(५ को खण्ड १ मा

उल्लिखित दरले उडान दस्तूर लाग्नेछ ।

२. एउटा हेलिप्याडबाट अर्को हेलिप्याडसम्म उडान गर्ने हेलिकप्टरलाई संचार तथा उड्डयन सहाय

सेवा उपलब्ध गराए वापत अनुसूची–१ बमोजिमको अवतरण दस्तूरको चालीस प्रतिशत दस्तूर

लाग्नेछ ।

पाना नं. घड

अनूसुची–६

(नियम ९ सँग सम्बन्धित)

हवाई इन्धन बिक्री सेवा शुल्कः

विक्री भएको हवाई इन्धनको मूल्यको शून्य दशमलव तीन प्रतिशत

अनुसूची–७

(नियम १० सँग सम्बन्धित)

मालसामान ढुवानी (कार्गो) शुल्कः

१. अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा आगमन तर्फ प्रति किलोग्राम पचाश पैसा ।

२. आन्तरिक उडानमा प्रस्थान तर्फ प्रति किलोग्राम तीस पैसा ।

द्रष्टव्यः मालसामान तौल गर्दा एककिलोग्रामभन्दा कम चानचुन तौल आएमा चानचुनलाई पनि एक

किलोग्राम बराबरको शुल्क लगाईने र असूल गरिनेछ ।

अनुसूची–८

(नियम ११ सँग सम्बन्धित)

मालसामान (कार्गो) प्रबन्ध सेवा दस्तुर

(क) अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ ः

मालसामानको प्रकृति निर्यात गर्दा आयात गर्दा

१. साधारण प्रति के.जी. दुई रुपैयाँ पचासी

पैसा वा दुईसय रुपैयाँ मध्ये जुन

बढी हुन्छ ।

प्रति के.जी. पाँच रुपैयाँ

पैतीस पैसा वा एकसय रुपैयाँ

मध्ये जुन बढी हुन्छ ।

२. बहुमूल्य प्रति के.जी. तीन रुपैयाँ वा

तीनसय रुपैयाँ मध्ये जुन बढी

हुन्छ ।

प्रति के.जी. आठ रुपैयाँ वा

दुईसय रुपैयाँ मध्ये जुन बढी

हुन्छ ।

३. नाशवान प्रति के.जी. तीन रुपैयाँ वा

तीनसय रुपैयाँ मध्ये जुन बढी

हुन्छ ।

प्रति के.जी. आठ रुपैयाँ वा

दुईसय रुपैयाँ मध्ये जुन बढी

हुन्छ ।

४. खतराजन्य प्रति के.जी.छ रुपैयाँ वा छ सय

रुपैयाँ मध्ये जुन बढी हुन्छ ।

प्रति के.जी. सोह् रुपैयाँ वा

चारसय रुपैयाँ मध्ये जुन बढी 

पाना नं. घढ

हुन्छ ।

५. एक्सप्रेस कुरियर

व्याग र एक्सप्रेस

कुरियर पार्सल र

एक्सप्रेस कार्गो

प्रति के.जी. पाँच रुपैयाँ वा

एकसय रुपैयाँ मध्ये जुन बढी

हुन्छ ।

प्रति के.जी. पाँच रुपैयाँ वा

दुईसय रुपैयाँ मध्ये जुन बढी

हुन्छ ।

६. जिवित जनावर आयात वा निर्यात गर्दा बहुमूल्य मालसामान आयात वा निर्यात गर्दा

लाग्ने दस्तुरको दोव्बर रुपैयाँ ।

(ख) आन्तरिक तर्फ ः

त्रिभुवन विमानस्थलमा ः– प्रति के.जी. एक रुपैंयाँ,

विराटनगर, भैरहवा, पोखरा, नेपालगञ्ज, जनकपुर, भरतपुर, जोमसोम, लुक्ला र तराईका

विमानस्थलमा प्रति के.जी. पचास पैसा

अन्य विमानस्थलमाः प्रति के.जी. पच्चीस पैसा ।

(ग) मृत शरीर र दैवी प्रकोपको मालसामान प्रबन्ध बापत कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।

द्रष्टव्य ः

(१) खण्ड (क) मा उल्लिखित मालसामानको वर्गीकरण अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सँगठनले

मान्यता दिएको मालसामानको हवाई ढुवानीको महसुल सम्बन्धी नियमावली (एयर कार्गो

ट्यारिफ रुल्स) बमोजिम हुनेछ ।

(२) प्यालेटाइजेशन तथा डि–प्यालेटाइजेशन गर्नु परेमा प्रतिटन पचास रुपैयाँ थप दस्तुर लाग्नेछ

(३) मालसामान धनीको अनुरोधमा कार्यालयको अतिरिक्त समय र बिदाको दिनमा मालसामान

प्रबन्ध गर्नु परेमा प्रति पुलिन्दा (कन्साइनमेण्ट) दुईसय रुपैयाँ थप दस्तुर लाग्नेछ ।

(४) निर्यात गर्दा पहिलो चौबीस घण्टासम्मको लागि डिमरेज दस्तुर लाग्ने छैन । सो अबधिपछि

तीस दिनसम्म प्रति के.जी. एक रुपैयाँ, एकतीसौं दिनदेखि साठी दिनसम्म प्रति के.जी. एक

रुपैयाँ पचास पैसा र साठी दिनदेखि पछि जति सुकै दिन भएपनि प्रति के.जी. दुई रुपैयाँका

दरले डिमरेज दस्तुर लाग्नेछ ।

(५) आयात गर्दा पाँच कार्य दिनसम्म डिमरेज दस्तुर लाग्ने छैन । सो अबधि पछि तीस

दिनसम्म प्रति के.जी. दुई रुपैयाँ, एकतीसौ दिनदेखि साठी दिनसम्म प्रति के.जी. दुई रुपैयाँ

पचास पैसा र साठी दिनदेखि पछि जति सुकै दिन भएपनि प्रति के.जी. चार रुपैयाँका दरले 

पाना नं. द्धण्

डिमरेज दस्तुर लाग्नेछ । तर छूट दिइएको अवधिभित्र मालसामान नलगेमा त्यस्तो

मालसामान प्राप्त भएको मितिदेखिनै डिमरेज दस्तुर लाग्नेछ ।

(६) गोदामभित्र तौल गर्दा साविकमा देखाइएको भन्दा बढी तौल भएमा लाग्ने दस्तुरको दोब्बर

दस्तुर लाग्नेछ ।

(७) विदेशबाट नेपालमा वा नेपालबाट विदेशमा मानव अवशेष ल्याउने लैजाने सिलसिलामा

सोको प्रबन्ध गरे वापत कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।

अनुसूची–९

(नियम १२ सँग सम्बन्धित)

सवारी साधन बिसान सेवा शुल्कः

१. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

सवारी साधन दस्तूर

(१) मोटर साइकल, स्कूटर, रिक्सा आदि प्रतिघण्टा दुई रुपैयाँ

(२) कार, जीप, टेम्पो प्रतिघण्टा पाँच रुपैयाँ

(३) लिमोजिन प्रति दिन एकसय रुपैयाँ

(४) बस प्रति दिन दुईसय रुपैयाँ

(५) हल्का सवारी साधन प्रति महिना एक हजार तीन सय रुपैयाँ

(६) गह्रौ सवारी साधन बस आदि प्रति महिना दुई हजार रुपैयाँ

(७) हल्का सवारी साधन प्रति तीन महिना तीन हजार रुपैयाँ

(८) गह्रौ सवारी साधन बस आदि प्रति तीन महिना पाँच हजार रुपैया

२. अन्य विमानस्थल

क्र.स. सवारी साधन (प्रत्येक दुई घण्टाको लागि)

(१) साइकल एक रुपैयाँ पचास पैसा

(२) मोटर साइकल, स्कुटर, रिक्सा तीन रुपैयाँ

(३) कार, जीप, टेम्पो, एक्का, गाडा छ रुपैयाँ

(४) बीस सिट भन्दा कम क्षमता भएको

मिनी बस, बस वा बग्गी

पन्ध्र रुपैयाँ

(५) बीस सिट भन्दा बढी क्षमता भएको तीस रुपैयाँ