CAAN 19th Anniversary, Let?s join the Celebration, December 31st, 2017.
Insights - News

Basic ARFF-009 दोस्रो चरणको प्रयोगात्मक परीक्षा नतिजा

द्रष्टव्यः नियमित रुपमा विसान गर्ने सवारी साधनकोलागि एकमुष्ट मासिक दरले अग्रिम बुझाउनेलाई

तीसदिनकोलागि लाग्ने दस्तुरको दुईतिहाईको दरले हुन आउने रकम मात्र लाग्नेछ ।

अनुसूची–१०

(नियम १३ सँग सम्बन्धित)

प्रवेश शुल्क

१. यात्रु प्रवेश शुल्क

९ज्ञ० त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनभित्रको सार्वजनिक

क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा बीस रुपैयाँ ।

९द्द० त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल भवनको सार्वजनिक क्षेत्रमा

प्रवेश गर्दा दश रुपैयाँ ।

९घ० अन्य विमानस्थल भवनको सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा पाँच रुपैयाँ ।

९द्ध० प्रत्येक दुई वर्षको लागि पाँचसय रुपैयाँ ।

प्रवेशपत्र हराई पुनः बनाउनु परेमा देहायको शुल्क लाग्नेछः–

९ज्ञ० दुई वर्षको लागि एकहजार रुपैयाँ

९द्द० एक वर्षको लागि सातसय रुपैयाँ

९घ० छ महिनाको लागि छ सय रुपैयाँ

२. सवारी साधन प्रवेश दस्तूर (त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल)

सवारी साधन दस्तूर दर

९ज्ञ० हल्का सवारी साधन प्रति छ घण्टा दुईसय रुपैयाँ

९द्द० हल्का सवारी साधन प्रति महिना दुई हजार रुपैयाँ

९घ० हल्का सवारी साधन प्रति तीन महिना चार हजार रुपैयाँ

९द्ध० गहै्रा सवारी साधन बस आदि प्रति महिना दुईहजार पाँचसय रुपैयाँ

९छ० गहै्रा सवारी साधन बस आदि प्रति तीन महिना पाँचहजार पाँचसय रुपैयाँ

३. अन्य विमानस्थलमा यात्रु प्रवेशपत्र दस्तूर तथा सवारी साधन प्रवेश दस्तूर खण्ड १ र ३ मा उल्लेख

भएको दस्तूरको आधा दस्तूर लाग्नेछ ।

पाना नं. द्धद्द

४. विमानस्थल क्षेत्रभित्र एक निकायको सवारी साधन वा यन्त्र उपकरण अर्को निकायलाई विमानस्थल

कार्यालयको स्वीकृति लिई भाडामा उपलव्ध गराउँदा लिइने भाडा रकमको पन्ध्र प्रतिशतले हुने आय

अंश भाडामा उपलब्ध गराउने निकायले प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

५. द्रष्टव्य २ मा उल्लिखित सवारी साधन बाहेकका सरकारी, कूटनैतिक, गैर सरकारी संघ, संस्थाको

हकमा पाँच सय रुपैयाँ प्रतिपास (स्थायी) दस्तूर लिई उपलव्ध गराउन सकिनेछ ।

द्रष्टव्य ः

९ज्ञ० विमानस्थलमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षा प्रहरी गार्ड तथा सैनिकलाई दस्तूर विना नै प्रवेशपत्र

उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

९द्द० विमानस्थल कार्यालय र विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी गार्ड तथा सैनिक कार्यालयका सवारी

साधन र यन्त्र उपकरणको प्रवेश दस्तूर लाग्ने छैन ।

अनुसूची–११

(नियम १४ सँग सम्बन्धित)

व्यावसायीक महत्वको कक्ष (सि.आइ.पी.रुम) प्रयोग शुल्कः

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रतिघण्टा प्रतिव्यक्ति दुईसय रुपैया ।

अनुसूची–१२

(नियम १५ सँग सम्बन्धित)

चलचित्र छायाङ्कन शुल्कः

चलचित्र, भिडियो चलचित्र आदि खिचे वापत सम्बन्धित चलचित्र निर्मातासँग प्रत्येक ६ घण्टाको एक

पटकको दरले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दशहजार रुपैया र अन्य विमानस्थलमा पाँचहजार

रुपैयाका दरले ।

अनुसूची–१३

(नियम १६ सँग सम्बन्धित)

भवन तथा कोठा बहाल

ज्ञ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनमा प्रतिमहिना प्रतिवर्गमिटर नौ सय

रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय अपरेशन एअरलाइन्स बिल्ङिमा प्रतिमहिना प्रतिवर्गमिटर आठसय रुपैयाँ ।

द्द। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल भवनमा प्रतिमहिना प्रतिवर्गमिटर सातसय

पचास रुपैयाँ ।

पाना नं. द्धघ

घ। पोखरा, नेपालगंज, विराटनगर, लुक्ला विमानस्थलमा प्रतिमहिना प्रतिवर्गमिटर चारसय रुपैयाँ ।

द्ध। भद्रपुर, जनकपुर, सिमरा, भरतपुर, भैरहवा (गौतमबुद्ध विमानस्थल), जोमसोम, मेघौली, जुम्ला,

सुर्खेत र धनगढी विमानस्थलमा प्रतिमहिना प्रतिबर्गमिटर तीन सय रुपैयाँ ।

छ। अन्य विमानस्थलमा प्रतिमहिना प्रतिबर्गमिटर दुईसय रुपैयाँ ।


ट। खण्ड १ र २ मा लेखिए बाहेक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रभित्रको अन्य कुनै भवन वा

भवनको कुनै भाग वा कोठामा प्रति महिना प्रति वर्ग मिटर पाँचसय पचास रुपैयाँ ।

अनुसूची–१४

(नियम १७ सँग सम्बन्धित)

वायुयान आश्रय गृह (हैङ्गर) बहाल शुल्कः

प्रतिमहिना प्रति वर्गमिटर दुईसय रुपैया ।

अनुसूची–१५

(नियम १८ सँग सम्बन्धित)

जग्गा बहाल शुल्कः

१. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ः

(१) नागरिक उड्डयन, पर्यटन वा व्यापारिक प्रयोजनकोलागि प्रतिवर्ष प्रति स्क्वायर मिटर

न्यूनतम तीनसय रुपैयाँमा बढाबढ प्रक्रियाद्वारा निर्धारित दरमा ।

तर ह्याङ्खर निर्माणको लागि प्रतिमहिना प्रतिवर्गमिटर एक सय पचहत्तर रुपैया ।

(२) कृषि प्रयोजनकोलागि प्रतिरोपनी प्रतिवर्ष पाँचसय रुपैयाँ ।

(३) गल्फ कोर्ष तथा अन्य खेलकूदको लागि प्रतिरोपनी प्रतिवर्ष एक हजार दुईसय रुपैयाँ ।

२. अन्य विमानस्थलमा ः

९ज्ञ० नागरिक उड्डयन, पर्यटन वा व्यापारिक प्रयोजनकोलागि प्रतिवर्ष प्रति स्क्वायर मिटर

न्यूनतम एकसय पचास रुपैयाँमा नघट्ने गरी बढाबढ प्रक्रियाद्वारा निर्धारित दरमा ।

तर ह्याङ्खर निर्माणको लागि प्रतिमहिना प्रतिवर्गमिटर एकसय रुपैया ।

९द्द० कृषि प्रयोजनकोलागि प्रतिरोपनी प्रतिवर्ष दुईसय पचास रुपैयाँ ।

९घ० गल्फ कोर्ष तथा अन्य खेलकूदको लागि प्रतिरोपनी प्रतिवर्ष दुईसय पचास रुपैयाँ ।