CAAN 19th Anniversary, Let?s join the Celebration, December 31st, 2017.
Insights - News

लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना


नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण

विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली, २०६७

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा ३४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बनाएको देहायका नियमहरु नेपाल सरकारले स्वकृत गरी लागू गरेको छ ।

परिच्छेद–१

प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरुको नाम “नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, विमानस्थल

सेवा शुल्क नियमावली, २०६७” रहेको छ ।

(२) यो नियमावली नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएको मिति देखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसँगले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–

(क) “ऐन” भन्नाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ सम्झनु

पर्छ ।

(ख) “प्राधिकरण” भन्नाले ऐनको दफा ३ बमोजिम स्थापना र गठन भएको

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्झनु पर्छ ।

(ग) “समिति” भन्नाले ऐनको दफा १३ बमोजिम गठित प्राधिकरणको सञ्चालक

समिति सम्झनु पर्छ ।

(घ) “महानिर्देशक” भन्नाले ऐनको दफा १९ बमोजिम नियुक्त प्राधिकरणको

महानिर्देशक सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “सेवा” भन्नाले विमानस्थल सञ्चालनको क्रममा प्राधिकरण तथा अन्य सेवा

प्रदायकले उपलब्ध गराउने विभिन्न प्रकारको सेवा सम्झनु पर्छ ।

(च) “शुल्क” भन्नाले विमानस्थल सञ्चालनको क्रममा उपलब्ध गराईएको सेवा

वापत प्राधिकरणले ऐन बमोजिम लगाउने र असूल उपर गर्ने शुल्क सम्झनु

पर्छ र सो शब्दले भाडा तथा दस्तुर समेतलाई जनाउँछ ।

(छ) “विमानस्थलको प्रमुख” भन्नाले विमानस्थलको प्रमुखको हैसियतमा काम

गर्नको लागि प्राधिकरणबाट नियुक्त भएको कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।

(ज) “ठेक्का” भन्नाले यस नियमावली बमोजिम प्राधिकरणलाई भाडा, शुल्क,

दस्तुर, रोयल्टी, आय अंश वा अन्य निश्चित रकम बुझाउने गरी व्यापार 

पाना नं. द्द

व्यवसाय वा सेवा सुविधा संचालन गर्न विमानस्थल कार्यालय वा

प्राधिकरणसंग गरिएको लिखतलाई जनाउँदछ ।

(झ) “वढावढ वा घटाघट” भन्नाले यस नियमावली बमोजिम ठेक्का वन्दोवस्त

गर्नका लागि ठेक्का लिन चाहने व्यक्तीहरुबाट डाँक बोलाई गरिएको वढावढ

वा घटाघटलाई संझनुपर्दछ ।

(ञ) “डाँक” भन्नाले वढावढ वा घटाघट हुँदा ठेक्का लिन चाहने व्यक्तिले सो

ठेक्काका सम्बन्धमा कबुल गरेको नगदी, जिन्सी, रोयल्टी, आय अंश वा

अन्य रकमलाई संझनु पर्दछ ।

(ट) “पटृा” भन्नाले ऐन र यस नियमावली बमोजिम प्रचलित कानूनका

अधिनमा रही विमानस्थल कार्यालय वा प्राधिकरण र ठेकेदार वीचमा भएको

शर्त बमोजिम ठेक्का कार्य गर्न शर्तहरु खुलाई विमानस्थल कार्यालय वा

प्राधिकरणले दिएको इजाजत पत्रलाई संझनुपर्दछ ।

(ठ) “जमानत”भन्नाले कुनै आय ठेक्का वन्दोवस्त गर्दा कूल ठेक अंकको

निश्चित प्रतिशत नगद धरौटी वा बैंक जमानतलाई संझनु पर्दछ ।

(ड) “आय” भन्नाले प्राधिकरणले ऐन वा यस नियमावली बमोजिम असूल गर्ने

शुल्क, भाडा, दस्तुर, रोयल्टी आय अंश वा अन्य निश्चित आयलाई संझनु

पर्दछ ।

३. नियमावलीको व्याख्याः

(१) यस नियमावलीमा उल्लेख भएका प्रावधान कुनै अधिकारीलाई प्रयोग

गर्न अप्ठयारो परेमा व्याख्याको निमित्त महानिर्देशक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र त्यसमा महानिर्देशकले

गरेको व्याख्या बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम महानिर्देशकले गरेको व्याख्यामा चित्त नबुझेमा समिति

समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ र त्यसमा समितिले गरेको व्याख्या अन्तिम हुनेछ ।

परिच्छेद–२

सेवा शुल्क दर

४. अवतरण (ल्याडिंग) सेवा शुल्कः

(१) प्राधिकरणले विमानस्थलमा वायुयान अवतरण (ल्याडिंग)

सेवा उपलब्ध गराए वापत अनुसूची–१ मा तोकिए बमोजिमको दरमा अवतरण सेवा शुल्क लगाउने

र असूल उपर गर्नेछ । 

पाना नं. घ

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहाय बमोजिमको वायुयानको

हकमा देहाय बमोजिमको अवतरण सेवा शुल्क लगाईने र असूल उपर गरिनेछः–

(क) चार्टर वायुयानको हकमा उपनियम (१) बमोजिमको शुल्कमा थप पच्चिस

प्रतिशत,

(ख) परीक्षण वा प्रशिक्षण वायुयानको अवतरणको हकमा उपनियम (१)

बमोजिमको शुल्कको पचाश प्रतिशत शुल्क छुट हुनेछ,

(ग) प्राधिकरणले कुनै खास विमानस्थलमा उच्च उडान चाप समय (पिक

आवर) वा न्यून उडान चाप समय (लिन आवर) निर्धारण गरेको समयमा

उडान गर्ने वायुयानकालागि उपनियम (१) बमोजिमको शुल्कमा क्रमसः

पच्चिस प्रतिशत सम्म वृद्धि गर्न वा छुट दिन सक्नेछ ।

(३) अन्तर्राष्ट्रिय उडानको कुनै वायुयान गन्तव्य स्थानमा जान नसकी नेपालको कुनै

विमानस्थलमा अवतरण गरेमा उपनियम (१) बमोजिमको पूरै शुल्कः लगाईने र असूल उपर

गरिनेछ ।

(४) देहाय बमोजिमको वायुयानलाई अवतरण शुल्क लाग्नेछैनः–

(क) प्राधिकरणको आफ्नै फ्लाइट क्यालिब्रेशन वा परिक्षण उडानमा

संलग्न गराईएको वायुयान,

(ख) संयुक्त राष्ट संघको दर्ताका वायुयान,